fredag 2. mars 2018

Kristiansand fuglebulletin Januar - Februar 2018

Etter mange års fravær tenker jeg å blåse liv i Kristiansand fuglebulletin. Jeg vil etter hver måned skrive en oppsummering av interessante fugleobservasjoner i Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla ( bulletin området). Det er sjeldenheter, første observasjoner av vanlige arter og andre observasjoner av interesse som blir nevnt. Bulletinen tar utgangspunkt i observasjoner lagt ut på www.artsobservasjoner.no og mobil appen band. Denne tar utgangspunkt i januar og februar. 

OBSERVASJONER
I løpet av januar og februar 2018 ble det observert totalt120 arter i bulletin området. Med høydepunkter som tundragås, lirype, gulnebblom, grønlandsmåke og isfugl. Det virker til å være færre arter med andefugler enn i fjor i samme periode. I negativ retning kan det nevne at det ikke er observert hettemåke i noen av kommunene i perioden.

Arter:

Kortnebbgås
1 ind. Næringsøkende Venneslafjorden, Vennesla 13.01

Tundragås ua. Albifrons 
6 ind. Søgne ( Tjomsemoen, Tangvall, Søgnejordet, Årosdeltaet.) 16.01-21.01
1 ind. Tolbuhola, Møvig, Kristiansand 29.01-02.02

En an tundragjessene i Søgne var merket med halsring.

Tundragås, Tolbuhola, Kristiansand 02.02.18 FOTO: Hans Kristian Fjeldsgård


Gravand Årets første!
1 ind. Rastende Årosdeltaet, Søgne 21.02
1 ind. Overflygende Kjeøyan, Søgne 21.02
1 ind. Overflygende Kubbøya, Søgne 21.02

Toppand Høyt antall
90 ind. Rastende Nedre Timenes, Kristiansand 23.01

Bergand
5 ind. Fidjekilen indre, Fidjekilen, Kristiansand 01.01
3 ind. Nedre Timenes, Kristiansand 01.01
5 ind. Dvergsneskilen, Fidjekilen, Kristiansand 07.01-09.01
1 ind. Mebøfjorden, Flekkerøy 14.01

Lirype / ub.Rype
1 ind. Næringssøkende Jærnesheia foringsplassen, Kristiansand 24.01
1 ind. Ub. Rype Eftevågmyra, Eftevåg, Kristiansand 31.01

(Fasan)
1 ind. M. Næringsøkende Flekkerøy øst, Flekkerøy, Kristiansand 10.01
1 ind. F. Næringsøkende Fidja, Flekkerøy, Kristiansand 14.01

Storlom 
1 ind. Kvarenesfjorden, Kristiansand 06.02
1 ind. Donestranda, Søgne 22.02

Islom 
1 ind. Næringsøkende Sodefjed, Kristiansand 02.01
1 ind. Uvår, Søgne 06.01
1 ind. Kvarenesfjorden, Kristiansand 06.01-05.02
2 ind. Hellevika, Søgne 21.01
1 ind. Unnevika, Kvåsefjorden, Kristiansand 13.02
1 ind. Revsund, Sodefjed, Kristiansand 24.02

GULNEBBLOM 
1 ind. Næringssøkende Kvåsefjorden, Kristiansand 08.01
1 ind. Næringseøkende Store Hogganskjæret, Søgne 21.02

Gulnebblom, Kvåsefjorden, Kristiansand 08.01.18. FOTO: Arvid Kvarenes


Dvergdykker
1 ind. Næringsøkende Dvergsneskilen, Fidjekilen, Kristiansand 09.01
1 ind. Næringsøkende Tømmerstø brygge, Kristiansand 26.02

Toppdykker
1 ind. Kusseviga, Søgne 21.01-24.02

Horndykker 
1 ind.  Næringssøkende Brøvigbukta, Fiskåbekken, Kristiansand 20.01
1 ind. Kusseviga, Søgne 25.01-29.01

Horndykker, Kusseviga, Søgne 25.01.18. FOTO: Svein Alemdal


Kongeørn
1 ind. Rastende Songvår, Søgne 02.02
1 ind. Overflygende Jærnesheia foringsplassen, Kristiansand 12.02

Tårnfalk
1 ind. Rastende Borøya, Søgne 17.02
1 ind. Næringssøkende Vestre Brennøyholmen , Brennøyane, Søgne 17.02

Jaktfalk
1 ind. Overflygende Kvadraturen, Kristiansand 16.02

Tjeld Årets første!
1 ind. Næringssøkende Rauskjæret, Kusseviga, Søgne 25.01
1 ind. Rastende Kvarenesfjorden, Kristiansand 29.01

Heilo
1 ind. Overflygende Søgnejordet, Søgne 16.01

Enkeltbekkasin 
1 ind. Næringssøkende Søgnejordet, Søgne 06.01
1ind. Næringsøkende Ytre Strømme, Strømme, Kristiansand 07.01

Enkeltbekkasin, Ytre Strømme, Kristiansand 07.01.18 FOTO: Hans Kristian Fjeldsgård


Krykkje
1 ind. Belteviga, Flekkeøy, Kristiansand 01.01
1 ind. Hellevika, Søgne 28.01
1 ind. Sodefjed, Kristiansand 28.01

Grønlandsmåke 
1 ind. 2K. Kjøita, Kristiansand 17.02-26.02

Grønlandsmåke 2k, Kjøita, Kristiansand 21.02.18 FOTO: Øyvind Fjeldsgård


Alkekonge
1 ind. Næringssøkende Ulveskjera, Songvår arkipelet, Søgne 02.01
1 ind. Trekkende mot Ø Hellevika, Søgne 28.01
1 ind. Trekkende mot V Hellevika, Søgne 28.01

Skogdue
4 ind. Overflygende Fidjekilen, Kristiansand 01.01
2 ind. Søgnejordet, Søgne 02.02-04.02

Spurveugle 
1 ind. Rastende Sannes, Kristiansand 05.01
1 ind. Næringsøkende Koleknibem, Songdalen 28.01

Spurvugle, Sannes, Kristiansand 05.01.18 FOTO: Lillian Tveit


ISFUGL 
1 ind. Dolsvågkilen, Dolsvåg, Kristiansand 01.01- 24.02

Isfuglen er den samme fuglen som ble ingmerket på Nedre Timenes 16.09.17 og er en 3k+ hann.

.Isfugl, Dolsvågkilen, Kristiansand 17.02.18 FOTO: Håvard Trygsland
.

Vintererle Vinterfunn!
1 ind. Næringssøkende Tjomsemoen, Søgne 02.02

Måltrost Vinterfunn!
1 ind. Næringssøkende Lian vest, Lian, Randesund, Kristiansand 21.01

Gransanger Vinterfunn!
1 ind. Kjosbukta, Kristiansand 26.01

Varsler 
1 ind. Næringssøkende Lohne, Søgne 02.02

Varsler, Lohne, Søgne 02.02.18. FOTO: Rune Røsstad


Polarsisik 
1 ind. Rastende Fjellstien, Søgne 05.01
1 ind. Næringssøkende Fjellstien, Søgne 16.01

Polarsisik, Fjellstien, Søgne 05.01.18 FOTO: Gunn Olaug Røilaand


Snøspurv
1 ind. Næringssøkende Sangvik, Søgnejordet, Søgne 03.02

Tekst: Hans Kristian Fjeldsgård

mandag 26. februar 2018

ÅRSMØTE I NOF KRISTIANSAND OG OMEGN LOKALLAG

Det var gledelig at så mange som 22 personer hadde avsatt tid til å delta på årsmøtet som fant sted på Agder naturmuseum 18. januar 2018.

Vanlige årsmøtesaker med gjennomgang av årsmelding og regnskap ble gjennomgått og godkjent.

Valg av styret av styrerepresentanter ble enstemmig godkjent. De som fikk gleden av å fylle styret nok et år var Hans Kristian Fjeldsgård, Børge Mørkve-Simonsen, Øyvind Fjeldsgård, Rolf Sunde, Jan Ivar Eeg, Jan Mikaelsen, Lasse Gautestad og Fredrik Tjessem.

Foreningshytta på Randøya som NOF har sammen med NZF og Botanisk forening ble diskutert. Problemstillinger rundt foreningshytta ble luftet. Det ble en fruktbar debatt. Hytta står til fri benyttelse av NOF sine medlemmer, men blir lite brukt. Medlemmene i lokallaget må bruke hytta mer i 2018, hvis ikke vil det bli fremmet forslag om å trekke seg ut av hytta på neste årsmøte. Dette fordi det vil komme kostnader til en del reparasjoner som foreningen må ta på seg.

Som en tradisjon de siste årsmøtene var Hans Kristian quizmaster med ny vri, og det ble veldig god og lærerik konkurranse.
Foto: Rolf Sunde

Foto: Rolf Sunde


Ellers var det trekning i fotokonkurransen og kryssekonkurransen.Vinner beste fuglebilde ble Odd Kindberg bilde av en blåstrupe.
Vinner beste fuglebilde: Blåstrupe. Foto: Odd Kindberg


Vinner beste turbilde ble Børge Mørkve-Simonsen med havet og stokkender i flukt.
Vinner beste turbilde: Stokkender i flukt. Foto: Børge Mørkve-SimonsenÅrets krysser Kristiansand: Håkon Helleseng og Svein Bossum.

Årets krysser Søgne: Svein Almedal

Årets krysser Vennesla: Fredrik Tjessem

Årets krysser Songdalen: Fredrik Tjessem

Til slutt ble det servert god mat og drikke, og praten gikk livlig utover kvelden.
Foto: Rolf Sunde

Foto: Rolf Sunde

Teskt: Rolf Sunde

onsdag 31. januar 2018

Resultat vannfugltelling januar 2018

Vannfugltellinga ble gjennomført som vanlig den andre helga i januar. Det ble gjennomført telling fredag 12.01.18, lørdag 13.01.18 og søndag 14.01.18

Fiskemåke, Gjestehavna. Foto: Hans Kristian Fjeldsgård
KRISTIANSAND
Kartutsnitt over tellepunkter i Kristiansand, januar 2017. ( Hentet fra artsobservasjoner.no) 

ART
IND.
Knoppsvane
55
Grågås
2
Ub.Anser gås
4
Stokkand
370
Bunakke x Stokkand
1
Toppand
4
Ærfugl
80
Havelle
2
Svartand
36
Kvinand
76
Siland
31
Smålom
1
Storskarv
100
Toppskarv
13
gråhegre
5
fiskemåke
21
gråmåke
347
svartbak
45
skjærpiplerke
2
fossekall
3
Totalt 20 arter
1198

SØGNE
Kartutnitt over tellepunkter Søgne, januar 2018 (Hentet fra artsobservasjoner.no)
ART
IND.
Knoppsvane
24
Stokkand
107
Ærfugl
19
Svartand
2
Kvinand
47
Siland
4
Laksand
1
Storskarv
38
Toppskarv
2
Vannrikse
1
Gråmåke
157
Svartbak
28
Totalt 12 arter
430
VENNESLA
Kartutsnitt over tellepunkter i Vennesla, januar 2018. ( Hentet fra artsoservasjoner.no)


ART
IND.
Knoppsvane
2
Sangsvane
9
Kortnebbgås
1
Stokkand
35
Kvinand
9
Laksand
3
Storskarv
4
Gråhegre
2
Gråmåke
215
Svartbak
1
Fossekall
2
Totalt 11 arter
283
TOTALT
ART
Kristiansand
Søgne
Vennesla
TOTALT
Knoppsvane
55
24
2
81
Sangsvane
9
9
Kortnebbgås
1
1
Grågås
2
2
Ub.Anser gås
4
4
Stokkand
370
107
35
512
Bunakke x Stokkand
1
1
Toppand
4
4
Ærfugl
80
19
99
Havelle
2
2
Svartand
36
2
28
Kvinand
76
47
9
132
Siland
31
4
35
Laksand
1
3
4
Smålom
1
1
Storskarv
100
38
4
142
Toppskarv
13
2
15
Vannrikse
1
1
Gråhegre
5
2
7
Fiskemåke
21
21
Gråmåke
347
157
215
719
Svartbak
45
28
1
74
Skjærpiplerke
2
2
Fossekall
3
2
5
Totalt 24 arter
1198
430
283
1911
Takk til tellekorpset:
Hans Vidar Løkken, Børge Mørkve-Simonsen, Odd Kindberg, Vidar Andresen, Martin Fauksanger Andersen, Nils Trygve Valand, Terje Sødal, Håkon Helleseng, Øyvind Fjeldsgård, Fredrik Tjessem, Terje Gustavsen, Espen Fjeldsgård