fredag 2. mars 2018

Kristiansand fuglebulletin Januar - Februar 2018

Etter mange års fravær tenker jeg å blåse liv i Kristiansand fuglebulletin. Jeg vil etter hver måned skrive en oppsummering av interessante fugleobservasjoner i Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla ( bulletin området). Det er sjeldenheter, første observasjoner av vanlige arter og andre observasjoner av interesse som blir nevnt. Bulletinen tar utgangspunkt i observasjoner lagt ut på www.artsobservasjoner.no og mobil appen band. Denne tar utgangspunkt i januar og februar. 

OBSERVASJONER
I løpet av januar og februar 2018 ble det observert totalt120 arter i bulletin området. Med høydepunkter som tundragås, lirype, gulnebblom, grønlandsmåke og isfugl. Det virker til å være færre arter med andefugler enn i fjor i samme periode. I negativ retning kan det nevne at det ikke er observert hettemåke i noen av kommunene i perioden.

Arter:

Kortnebbgås
1 ind. Næringsøkende Venneslafjorden, Vennesla 13.01

Tundragås ua. Albifrons 
6 ind. Søgne ( Tjomsemoen, Tangvall, Søgnejordet, Årosdeltaet.) 16.01-21.01
1 ind. Tolbuhola, Møvig, Kristiansand 29.01-02.02

En an tundragjessene i Søgne var merket med halsring.

Tundragås, Tolbuhola, Kristiansand 02.02.18 FOTO: Hans Kristian Fjeldsgård


Gravand Årets første!
1 ind. Rastende Årosdeltaet, Søgne 21.02
1 ind. Overflygende Kjeøyan, Søgne 21.02
1 ind. Overflygende Kubbøya, Søgne 21.02

Toppand Høyt antall
90 ind. Rastende Nedre Timenes, Kristiansand 23.01

Bergand
5 ind. Fidjekilen indre, Fidjekilen, Kristiansand 01.01
3 ind. Nedre Timenes, Kristiansand 01.01
5 ind. Dvergsneskilen, Fidjekilen, Kristiansand 07.01-09.01
1 ind. Mebøfjorden, Flekkerøy 14.01

Lirype / ub.Rype
1 ind. Næringssøkende Jærnesheia foringsplassen, Kristiansand 24.01
1 ind. Ub. Rype Eftevågmyra, Eftevåg, Kristiansand 31.01

(Fasan)
1 ind. M. Næringsøkende Flekkerøy øst, Flekkerøy, Kristiansand 10.01
1 ind. F. Næringsøkende Fidja, Flekkerøy, Kristiansand 14.01

Storlom 
1 ind. Kvarenesfjorden, Kristiansand 06.02
1 ind. Donestranda, Søgne 22.02

Islom 
1 ind. Næringsøkende Sodefjed, Kristiansand 02.01
1 ind. Uvår, Søgne 06.01
1 ind. Kvarenesfjorden, Kristiansand 06.01-05.02
2 ind. Hellevika, Søgne 21.01
1 ind. Unnevika, Kvåsefjorden, Kristiansand 13.02
1 ind. Revsund, Sodefjed, Kristiansand 24.02

GULNEBBLOM 
1 ind. Næringssøkende Kvåsefjorden, Kristiansand 08.01
1 ind. Næringseøkende Store Hogganskjæret, Søgne 21.02

Gulnebblom, Kvåsefjorden, Kristiansand 08.01.18. FOTO: Arvid Kvarenes


Dvergdykker
1 ind. Næringsøkende Dvergsneskilen, Fidjekilen, Kristiansand 09.01
1 ind. Næringsøkende Tømmerstø brygge, Kristiansand 26.02

Toppdykker
1 ind. Kusseviga, Søgne 21.01-24.02

Horndykker 
1 ind.  Næringssøkende Brøvigbukta, Fiskåbekken, Kristiansand 20.01
1 ind. Kusseviga, Søgne 25.01-29.01

Horndykker, Kusseviga, Søgne 25.01.18. FOTO: Svein Alemdal


Kongeørn
1 ind. Rastende Songvår, Søgne 02.02
1 ind. Overflygende Jærnesheia foringsplassen, Kristiansand 12.02

Tårnfalk
1 ind. Rastende Borøya, Søgne 17.02
1 ind. Næringssøkende Vestre Brennøyholmen , Brennøyane, Søgne 17.02

Jaktfalk
1 ind. Overflygende Kvadraturen, Kristiansand 16.02

Tjeld Årets første!
1 ind. Næringssøkende Rauskjæret, Kusseviga, Søgne 25.01
1 ind. Rastende Kvarenesfjorden, Kristiansand 29.01

Heilo
1 ind. Overflygende Søgnejordet, Søgne 16.01

Enkeltbekkasin 
1 ind. Næringssøkende Søgnejordet, Søgne 06.01
1ind. Næringsøkende Ytre Strømme, Strømme, Kristiansand 07.01

Enkeltbekkasin, Ytre Strømme, Kristiansand 07.01.18 FOTO: Hans Kristian Fjeldsgård


Krykkje
1 ind. Belteviga, Flekkeøy, Kristiansand 01.01
1 ind. Hellevika, Søgne 28.01
1 ind. Sodefjed, Kristiansand 28.01

Grønlandsmåke 
1 ind. 2K. Kjøita, Kristiansand 17.02-26.02

Grønlandsmåke 2k, Kjøita, Kristiansand 21.02.18 FOTO: Øyvind Fjeldsgård


Alkekonge
1 ind. Næringssøkende Ulveskjera, Songvår arkipelet, Søgne 02.01
1 ind. Trekkende mot Ø Hellevika, Søgne 28.01
1 ind. Trekkende mot V Hellevika, Søgne 28.01

Skogdue
4 ind. Overflygende Fidjekilen, Kristiansand 01.01
2 ind. Søgnejordet, Søgne 02.02-04.02

Spurveugle 
1 ind. Rastende Sannes, Kristiansand 05.01
1 ind. Næringsøkende Koleknibem, Songdalen 28.01

Spurvugle, Sannes, Kristiansand 05.01.18 FOTO: Lillian Tveit


ISFUGL 
1 ind. Dolsvågkilen, Dolsvåg, Kristiansand 01.01- 24.02

Isfuglen er den samme fuglen som ble ingmerket på Nedre Timenes 16.09.17 og er en 3k+ hann.

.Isfugl, Dolsvågkilen, Kristiansand 17.02.18 FOTO: Håvard Trygsland
.

Vintererle Vinterfunn!
1 ind. Næringssøkende Tjomsemoen, Søgne 02.02

Måltrost Vinterfunn!
1 ind. Næringssøkende Lian vest, Lian, Randesund, Kristiansand 21.01

Gransanger Vinterfunn!
1 ind. Kjosbukta, Kristiansand 26.01

Varsler 
1 ind. Næringssøkende Lohne, Søgne 02.02

Varsler, Lohne, Søgne 02.02.18. FOTO: Rune Røsstad


Polarsisik 
1 ind. Rastende Fjellstien, Søgne 05.01
1 ind. Næringssøkende Fjellstien, Søgne 16.01

Polarsisik, Fjellstien, Søgne 05.01.18 FOTO: Gunn Olaug Røilaand


Snøspurv
1 ind. Næringssøkende Sangvik, Søgnejordet, Søgne 03.02

Tekst: Hans Kristian Fjeldsgård