tirsdag 23. mars 2021

 

Årets første foreningstur.

Søndag 21.februar var det klart for tur til Lista. Vi var 4 stykker som var tidlig oppe og forlot et fremdeles snødekket Kristiansand. Det var gode værmeldinger som viste seg å holde stikk. På Lista hadde all snøen for svunnet og vi fikk fornemmelse av vår. Som vanlig begynte vi turen i nærheten av fyret. Siden det var såpass tidlig på året, droppet vi turen gjennom «lebeltet» for å se etter småfugl. I stedet konsentrerte vi oss om sjøfugl. Første stopp var Vågsvollvika. Her var det store mengder med tare som siste stormen hadde skyllet opp på land. Her så vi 21 arter. Noen som er verdt å nevne er laksand, smålom, vandrefalk, 6 viper og sanglerke. Mye tyder på at vipene og sanglerka har overvintret. 

Deretter gikk turen til Lista havn. Her kjørte vi utover på moloen. Dette er en lun havn for sjøfugl og kunne by på 16 arter, derav dvergdykker, horndykker og islom.

Vi hadde hørt at det holdt seg en stor flokk sangsvaner og sædgjess på Hellemyra. Da vi kom dit var flokken på plass og Øyvinds mattekunnskaper stoppet på hele 79 sangsvaner. Det var lang fotoavstand, men bildet viser noen av flokken. Ellers var det en del sædgjess og en musvåk.

Neste stopp var Nordhasselvika. 16 arter på dette stoppet. Nevner bl.a. havelle, sjøorre, islom, horndykker og havsule.

I Fuglevika så vi bl.a. havelle, svartand, havørn og sanglerke.

Deretter gikk turen ut mot Kviljosanden. Det var mye folk som gikk tur på stranden, så vi droppet Kviljoodden. På turen så vi 24 arter. Mange av dem hadde vi sett allerede, men nevner tyrkerdue, horndykker, toppskarv, svartand og sjøorre. Ut på Rauna satt det en vandrefalk og to havørn.

Et sted vi ikke så ofte er innom er Husebybukta. Her var det havelle, horndykker, fjæreplytt og et par  tjeld. Disse hadde sansynligvis overvintret.

Lomsebukta hadde bl.a. svartand, islom, hele 18 horndykkere og sjøorre.

Det ble en hyggelig tur med en forsmak på våren som snart er her. Siden trekkfuglene enda ikke er kommet ble det kun 48 arter på lista vår. Vi tenkte at det fremdeles var is på Slevdalsvannet, så en svipp innon der droppet vi. Det viste det seg å være en tabbe. I ettertid fikk vi greie på at  ei  egretthegre holdt til der samtidig som vi var på Lista.

Rolf Sunde

 


Trond Øygarden og Odd Tobiassen skuer ut over sjøen, mens Øyvind kvitter seg med kaffen. Her vises mye av tangen som var skyllet i land, foto Rolf Sunde


Noe av sangsvane og sædgås flokken, foto Rolf Sunde


Her skues det utover Kviljobukta, foto Rolf Sunde

En ny plass som vi ikke så ofte besøker er  Husebybukta, et idyllisk sted.

Fra venstre Trond, Øyvind og Odd, foto Rolf Sunde
Bergand Lista havn, foto Øyvind Fjeldsgård

Islom Lista havn, foto Øyvind Fjeldsgård

Tyrkerdue Kviljo, foto Øyvind Fjeldsgård


Artsliste

sangsvane Cygnus cygnus, sædgås Anser fabalis, grågås Anser anser, gravand Tadorna tadorna, brunnakke Mareca penelope, stokkand Anas platyrhynchos, bergand Aythya marila, ærfugl Somateria mollissima, havelle Clangula hyemalis  svartand Melanitta nigra, sjøorre Melanitta fusca, kvinand Bucephala clangula, siland Mergus serrator, laksand Mergus merganser, smålom Gavia stellata, islom Gavia immer, dvergdykker Tachybaptus ruficollis, horndykker Podiceps auritus, havsule Morus bassanus, storskarv Phalacrocorax carbo, toppskarv Phalacrocorax aristotelis, gråhegre Ardea cinerea,  havørn Haliaeetus albicilla, musvåk Buteo buteo, vandrefalk Falco peregrinus, tjeld Haematopus ostralegus, vipe Vanellus vanellus, storspove Numenius arquata, fjæreplytt Calidris maritima, rødstilk Tringa totanus, fiskemåke Larus canus,  svartbak Larus marinus, tyrkerdue Streptopelia decaocto, sanglerke Alauda arvensis, heipiplerke Anthus pratensis,  gjerdesmett Troglodytes troglodytes, svarttrost Turdus merula, blåmeis Cyanistes caeruleus, kjøttmeis Parus major, skjære Pica pica, kaie Corvus monedula, kornkråke Corvus frugilegus, kråke Corvus cornix, stær Sturnus vulgaris gråspurv Passer domesticus, pilfink Passer montanus